Program


Bezpieczeństwo

– przejścia dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a tam gdzie już są właściwe ich oświetlenie i oznakowanie;
– bezpieczna organizacja ruchu przez naszą gminę. Doprowadzę do udrożnienia skrzyżowań w Biertowicach, Krzywaczka-Radziszów, Sułkowice koło Lewiatana, Sułkowice w stronę Jasienicy i wielu innych, które są często wskazywane przez mieszkańców;
– przywrócenie posterunku Policji w gminie;
– poprawa bezpieczeństwa wokół szkół i przedszkoli poprzez prawidłową organizację ruchu i odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy tych obiektach;


Oświata

– organizacja co najmniej jednego żłobka w naszej gminie;
– zwiększenie środków na bieżące utrzymanie placówek oświatowych;
– pozyskiwanie środków zewnętrznych na dodatkowe zajęcia w szkołach oraz zwiększenie, wynikające z tych działań, zatrudnienia w placówkach;
– rozbudowa szkoły w Harbutowicach;
– przywrócenie klas integracyjnych w naszych szkołach, tak jak było to wcześniej zorganizowane;


Drogi

– przyjęcie gminnej strategii budowy dróg gminnych z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców;
– przebudowa i reorganizacja ruchu w rynku w Sułkowicach przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim i Powiatowym;
– unowocześnienie istniejących dróg, poprzez ich doświetlenie oznakowanie i w miejscach szczególnie niebezpiecznych budowa progów zwalniających;


Mieszkańcy, Gospodarka

– utworzenie strefy aktywności gospodarczej, pozyskanie terenów pod utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
– karta dużej rodziny i ulgi z niej wynikające;
– powołanie Młodzieżowej Rady Gminy;
– otwarcie „Klubu Seniora”;
– obniżenie kosztów korzystania z miejskich wodociągów i kanalizacji dla dużych rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej;
– wyodrębnienie środków w budżecie gminnym na realizacje zadań zgłoszonych w programie „Budżet Obywatelski”;
– aktywizacja przedsiębiorców, poprzez zaproszenie do wspólnych działań w gminie i poza jej terenem np. powrót do organizacji „Dni Sułkowic” przez naszych, lokalnych przedsiębiorców;


Kultura, turystyka, sport i rekreacja

– odnowienie i unowocześnienie terenu rekreacyjnego „Zalew w Sułkowicach”, organizacja na jego terenie cyklicznych imprez, kino plenerowe, przegląd lokalnych grup artystycznych itp.;
– przygotowanie programu dla gminnych obiektów sportowych celem ich lepszego wykorzystania z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców;
– poszerzenie oferty artystycznej Sułkowickiego Ośrodka Kultury oraz bezpłatne zajęcia dla dzieci w tym ośrodku;
– współpraca gminy z filią szkoły muzycznej działającej w Sułkowicach;
– zaprojektowanie i wykonanie szlaków do turystyki pieszej, wytyczenie i wykonanie tras rowerowych dla amatorów i profesjonalistów(MTB), współpraca z właścicielami wyciągu narciarskiego w Harbutowicach w celu jego wykorzystania dla turystów w okresie letnim;
– działania na rzecz poszerzenia współpracy pomiędzy miastami partnerskimi – wymiana młodzieży;


Ekologia

– jednorazowe dofinansowania z budżetu gminy, do działań proekologicznych w gospodarstwach domowych(wymiana kotłów c.o., montaż pomp ciepła, systemów solarnych i fotowoltaicznych);
– pozyskanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza na Zielonej, na podstawie przeprowadzonego monitoringu zanieczyszczeń;
– zainstalowanie czujników pomiarowych jakości powietrza w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, na wzór tego zainstalowanego na ośrodku zdrowia;
– edukacja proekologiczna mieszkańców przy współpracy z ZSZiO w Sułkowicach, oraz AGH w Krakowie, odział w Miękini;